Paziņojums par SIA “NORDIC PLAST” plānotās polimēru parka un šķiroto atkritumu loģistikas centra izveides ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās versijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

Aplūko kartē

Aplūko kartē

05.09.2017

Paredzētās darbības nosaukums: polimēru parka un šķiroto atkritumu loģistikas centra izveide.

Paredzētās darbības vieta: Elejas iela 1, 3, 5 un Bauskas iela 5, Grēnes, Olaines pagasts, Olaines novads (zemes vienības ar kadastra Nr. 80800030035, kadastra Nr. 80800030605, kadastra Nr. 80800030606, kadastra Nr. 80800030604).

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “NORDIC PLAST”, reģ. Nr. 40003495810; adrese: Rūpnīcu iela 4, Olaine, Olaines novads, LV-2114.

Ziņojuma nosaukums: SIA “NORDIC PLAST” plānotās polimēru parka un šķiroto atkritumu loģistikas centra izveides ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums.

Informācija par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru:  Vides pārraudzības valsts birojs lēmumu par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu pieņēmis 2016.gada 6.jūlijā (lēmums Nr.198). Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums tika sagatavots 2017.gada 19.jūnijā, un no 2017.gada 20.jūlija līdz 2017.gada 20.jūlijam notika ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika 2017.gada 30.jūnijā plkst. 18:00 Olaines kultūras centra Mazajā zālē Zeiferta ielā 11, Olainē. Aktualizēts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums Vides pārraudzības valsts birojā iesniegts 2017.gada 5.septembrī.

Iepazīties ar aktualizēto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu iespējams:

  • Olaines novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centra 1. stāvā (adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114), darba laikā, un tīmekļa vietnē www.olaine.lv,

Ar SIA „NORDIC PLAST” plānotās polimēru parka un šķiroto atkritumu loģistikas centra izveides ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu, kopsavilkumu un tiem saistošajiem pielikumiem var iepazīties šeit.

Kontaktinformācija

Tālrunis: + 371 25726502

Eco Baltija grupas uzņēmums. Uzzini vairāk www.ecobaltija.lv