Personas datu apstrāde

IA “NORDIC PLAST” PERSONAS DATU APSTRĀDES PAZIŅOJUMS KLIENTIEM UN CITĀM SAISTĪTĀM PERSONĀM

1. Informācija par pārzini

SIA “NORDIC PLAST”, reģistrācijas numurs 40003495810, juridiskā adrese: Rūpnīcu iela 4, Olaine, Olaines nov., LV-2114.  Saziņa pa tālr. 67069812; e-pasts:  np@nordicplast.lv.

https://www.nordicplast.lv

2. Kontaktinformācija saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem

Ja Jums ir radušies jautājumi saistībā ar šo paziņojumu vai Jūsu personas datu apstrādi, tad Jūs varat ar mums sazināties, izmantojot 1. punktā norādītos saziņas veidus vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi: dati@nordicplast.lv

3. Mūsu veiktās personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums

Šajā paziņojumā ir aprakstīts, kā mēs veicam savu klientu, klientu pārstāvju/kontaktpersonu, patieso labumu guvēju, izložu,  loteriju un konkursu dalībnieku, sadarbības partneru, biroju un teritorijas apmeklētāju, interneta vietnes apmeklētāju un citu personu, kuru dati var nonākt mūsu rīcībā mūsu īstenotās komercdarbības ietvaros, personas datu apstrādi.

Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas vai pirms citā veidā vēršaties pie mums, vai kļūstot par mūsu klientu, Jūs esat izlasījuši šo mūsu paziņojumu un esat akceptējuši tā noteikumus. Šī ir aktuālā paziņojuma redakcija; mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus un/vai ik pa laikam aktualizēt šo paziņojumu.

Šī paziņojuma mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par mūsu veiktām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem, tomēr lūdzam Jūs ņemt vērā, ka arī citos dokumentos (piemēram, pakalpojumu līgumos, sadarbības līgumos, izložu/loterijas/konkursu noteikumos, interneta vietnes vai portāla izmantošanas noteikumos u.c.) var būt sniegta papildus informācija par Jūsu personas datu apstrādi.

Informējam Jūs, ka šajā paziņojumā ietvertie personas datu apstrādes noteikumi, attiecas tikai uz fizisku personu personas datu apstrādi.

Mēs apzināmies, ka personas dati ir Jūsu vērtība un apstrādāsim tos, ievērojot konfidencialitātes prasības, rūpējoties par mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību.

4. Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus un kāds ir personas datu apstrādes juridiskais pamats?

Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai atbilstoši iepriekš nodefinētiem leģitīmiem nolūkiem, t.sk:

a) Pakalpojumu sniegšanai, kā arī līgumā noteikto saistību izpildei un nodrošināšanai:

Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams arī Jūs identificēt, sazināties ar Jums par piedāvājumu, par pakalpojuma sniegšanu un/vai ar līguma izpildi saistītajos jautājumos (t.sk. aptauju un/vai pētījumu veikšanai saistībā ar pakalpojumiem/ apmierinātību ar pakalpojumiem, pakalpojumu plānošanai un statistikai, atskaišu sagatavošanai, rēķinu izsūtīšanai u.c.), atsevišķos gadījumos arī nodrošināt nesamaksāto maksājumu piedziņu.

Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešami šādi personas dati: vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

b) Normatīvos aktos noteikto prasību attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu izpilde vai citos normatīvajos aktos noteikto prasību izpilde

Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams izpildīt  gan Grāmatvedības likuma prasības, Arhīva likuma prasības, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma, Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešams apstrādāt šādus personas datus: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

c) Mārketinga aktivitāšu nodrošināšana

Šī nolūka ietvaros mēs varētu Jums nosūtīt komerciālos paziņojumus, nodrošināt Jūsu dalību mūsu organizētās loterijās un/vai izlozēs un/vai konkursos, kā arī publicēt materiālus, t.sk. foto un video no mūsu organizētiem publiskiem pasākumiem.

Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešami vismaz šādi personas dati: vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese, fotogrāfija, video.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

d) Drošības, mantisko interešu apdraudējuma novēršana un citu būtisku mūsu vai trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšana

Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams veikt mūsu teritorijas, ēku un citu īpašumu videonovērošanu, veikt telefonsarunu ierakstus, izmantot personas datu apstrādātājus dažādu funkciju nodrošināšanai, nepieciešamības gadījumā, izpaust informāciju valsts iestādēm, apmainīties ar informāciju mūsu uzņēmumu grupas ietvaros, izmantot normatīvajos aktos piešķirtās tiesības savu leģitīmo interešu nodrošināšanai.

Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešams apstrādāt vismaz šādus personas datus: vārds, uzvārds, personas kods, objekta adrese, deklarēto iedzīvotāju skaits adresē, personas izskats (attēls), atrašanas vieta un laiks, un citi dati atbilstoši nepieciešamībai;

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

e) Pakalpojumu pienācīgai nodrošināšanai

Šī nolūka ietvaros nodrošinām tehnisko sistēmu un IT infrastruktūras uzturēšanu un pilnveidošanu.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

f) Lietvedības nolūkiem

Ienākošā un izejošā sarakste/saziņa ar datu subjektiem (pa tālruni, e-pastā, klātienē, pa pastu, pa faksu).

Šī nolūka ietvaros mums varētu būt nepieciešami šādi personas dati: vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese, adrese, cita datu subjekta sniegtā vai dokumentā norādītā informācija.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

Leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts), piemēram,  saziņas ar Jums nodrošināšana, atbildes/informācijas sniegšana.

5. Kas varētu piekļūt Jūsu personas datiem?

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata Jūsu personas datu apstrādei.

Jūsu personas datiem, pēc nepieciešamības, varētu piekļūt:

 1. mūsu un citu uzņēmumu, kas ietilpst mūsu uzņēmumu grupā, darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei;
 2. personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā apjomā, piemēram, auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti, datu bāzes izstrādātājs/tehniskais uzturētājs, citas personas, kuras ir saistītas ar pārziņa pakalpojumu sniegšanu;
 3. valsts un pašvaldības iestādes tiesību aktos noteiktos gadījumos, piemēram, tiesībsargājošās iestādes, pašvaldības, nodokļu pārvaldes, zvērinātie tiesu izpildītāji;
 4. trešās personas, rūpīgi izvērtējot, vai šādai datu nodošanai ir atbilstošs juridiskais pamats, piemēram, parādu piedzinēji, tiesas, ārpustiesas strīdu risināšanas iestādes, maksātnespējas administratori, trešās personas, kuras uztur reģistrus (piemēram, iedzīvotāju reģistrs, parādnieku u.c. reģistri).

6. Kādus sadarbības partnerus personas datu apstrādē jeb personas datu apstrādātājus mēs izvēlamies?

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu apstrādi, aizsardzību un nodošanu datu apstrādātājiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Mēs rūpīgi izvēlamies personas datu apstrādātājus un, veicot datu nodošanu, izvērtējam tās nepieciešamību un nododamo datu apjomu. Datu nodošana apstrādātājiem tiek veikta, ievērojot personas datu konfidencialitātes un drošas apstrādes prasības.

Šobrīd mēs varam sadarboties ar šādām personas datu apstrādātāju kategorijām:

 1. auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti, parādu piedzinēji;
 2. IT infrastruktūras, datu bāzes īpašnieks/izstrādātājs/tehniskais uzturētājs;
 3. citas personas, kuras ir saistītas ar mūsu pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu.

Personas datu apstrādātāji laika gaitā var mainīties, veicot izmaiņas arī šajā dokumentā.

7. Vai Jūsu personas dati tiek sūtīti uz ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīm?

Mēs nenododam datus uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.

8. Cik ilgi mēs glabāsim Jūsu personas datus?

Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām.

Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, mēs ņemam vērā spēkā esošās normatīvo aktu prasības, līgumsaistību izpildes aspektus, Jūsu norādījumus, kā arī mūsu leģitīmās intereses. Ja Jūsu personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, mēs tos dzēsīsim vai iznīcināsim.

Zemāk mēs norādām izplatītākos personas datu glabāšanas termiņus:

9. Kādas ir Jūsu kā datu subjekta tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi?

Personas datu atjaunošana

Ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus Jūs esat mums snieguši, piemēram, izmaiņas personas kodā, saziņas adresē, telefona numura vai e-pasta maiņa, lūdzam Jūs sazināties ar mums un iesniegt mums aktuālos datus, lai mēs varētu sasniegt attiecīgos personas datu apstrādes nolūkus.

Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Uzņēmums ciena Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc, Jūsu  pieprasījuma saņemšanas gadījumā, mēs uz to atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (parasti ne vēlāk kā viena mēneša laikā, ja nav kāds īpašs pieprasījums, kas prasa ilgāku laiku, lai sagatavotu atbildi), un, ja būs iespējams tad attiecīgi labosim vai izdzēsīsim Jūsu personas datus.

Jūs varat iegūt informāciju par pie mums esošiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības, kādā no šiem veidiem:

Saņemot Jūsu iesniegumu mēs izvērtēsim tā saturu un Jūsu identificēšanas iespēju, un atkarībā no attiecīgas situācijas paturam iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai.

Piekrišanas atsaukšana

Ja Jūsu personas datu apstrāde pamatojas uz Jūsu doto piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt un mēs turpmāk Jūsu personas datus, kurus apstrādājām uz piekrišanas pamata, vairs attiecīgam nolūkam neapstrādāsim. Tomēr informējam, ka piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz līgumu, mūsu leģitīmām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai datu apstrādei.

10. Kur Jūs varat sūdzēties saistībā ar personas datu apstrādi saistītiem jautājumiem?

Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums.

Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka mēs neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumu un Jūs uzskatāt, ka mēs tomēr pārkāpjam Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Iesniegumu paraugus Datu valsts inspekcijai un citu saistītu informāciju Jūs varat atrast Datu valsts inspekcijas mājas lapā:

(http://www.dvi.gov.lv/lv/datu-aizsardziba/privatpersonam/iesniegumu-paraugi/).

11. Kādēļ Jums ir jāsniedz mums savi personas dati?

 1. Galvenokārt, mēs Jūsu informāciju ievācam, lai izpildītu uzņemtās līguma saistības, izpildītu mums saistošos juridiskos pienākumus un lai īstenotu savas leģitīmās intereses. Šajos gadījumos mums noteiktas informācijas iegūšana ir nepieciešama attiecīgu nolūku sasniegšanai, līdz ar to šādas informācijas nesniegšana var apdraudēt darījuma attiecību uzsākšanu vai līguma izpildi. Ja dati nebūs nepieciešami obligāti, bet to iesniegšana varētu palīdzēt uzlabot pakalpojumu, vai piedāvāt Jums izdevīgus līguma nosacījumus un/vai piedāvājumus, pie datu ievākšanas mēs norādīsim, ka datu sniegšana ir brīvprātīga.

12. Kā mēs iegūstam Jūsu personas datus?

Jūsu personas datus mēs varam iegūt kādā no šiem veidiem:

 1. savstarpēja līguma slēgšanas procesā, iegūstot datus no Jums vai personas, kura pārstāv Jūs;
 2. ja līgums tiek slēgts ar trešo personu un tā ir norādījusi Jūs kā kontaktpersonu vai pakalpojuma lietotāju;
 3. no Jums, ja Jūs iesniegsiet mums kādus iesniegumus, e-pastus, zvanīsiet mums;
 4. no Jums, ja Jūs pierakstāties mūsu pakalpojumiem tiešsaistē;
 5. no Jums, veicot autorizāciju tīmekļa vietnē www.nordicplast.lv ;
 6. tīmekļa vietnē www.nordicplast.lv , izmantojot sīkdatnes (cookies);
 7. atsevišķos gadījumos no trešo personu datu bāzēm, piemēram, veicot darījumu partneru izpēti normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos, varam iegūt datus no trešajām personām šī nolūka sasniegšanai;
 8. attiecīgos gadījumos no citiem mūsu uzņēmumu grupas uzņēmumiem;
 9. no videonovērošanas ierakstiem.

13. Vai Jūsu personas dati tiek izmantoti automatizētu lēmumu pieņemšanā?

Mēs Jūsu datus neizmantojam automatizēto lēmumu pieņemšanā.

SIA “Nordic Plast”

PERSONAS DATU APSTRĀDES PAZIŅOJUMS APMEKLĒTĀJIEM, DARBINIEKIEM UN CITIEM VIDEONOVĒROŠANAS KAMERU UZTVERŠANAS ZONĀ IEKĻUVUŠIEM DATU SUBJEKTIEM

1. Informācija par pārzini

Mūsu nosaukums ir SIA ” Nordic Plast “, reģistrācijas numurs: 40003495810, juridiskā adrese: Rūpnīcu iela 4, Olaine, Olaines nov., LV-2114.

Ar mums var sazināties pa tālruni: +371 67069812 vai rakstot uz šādu elektroniskā pasta adresi: np@nordicplast.lv

2. Kontaktinformācija saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem

Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šo paziņojumu vai Jūsu personas datu apstrādi, tad Jūs varat ar mums sazināties, izmantojot iepriekšējā punktā (1. punktā) norādītos sakaru kanālus vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi: dati@nordicplast.lv

3. Mūsu veiktās personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums

Šajā paziņojumā ir aprakstīts kā mēs veicam savu video novērošanas un citu drošības pasākumu rezultātā ievākto personas datu apstrādi.

Šī paziņojuma mērķis ir sniegt iespēju mūsu teritorijas un telpu apmeklētājiem un citām personām, kas iekļūst videonovērošanas kameru uztveršanas zonā, iepazīties ar mūsu personas datu apstrādes noteikumiem.

Šī ir aktuālā paziņojuma redakcija. Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus un pēc nepieciešamības aktualizēt šo paziņojumu.

Šā paziņojuma mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par mūsu veiktām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem, tomēr lūdzam Jūs ņemt vērā, ka arī citos dokumentos (piemēram, Interneta vietnes izmantošanas noteikumi (pieejami www.nordicplast.lv interneta vietnē), cita veida paziņojumos) var būt sniegta papildu informācija par Jūsu personas datu apstrādi.

Mēs apzināmies, ka personas dati ir Jūsu vērtība un apstrādāsim tos ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību.

4. Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus un kāds ir personas datu apstrādes juridiskais pamats?

Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai atbilstoši iepriekš nodefinētiem leģitīmiem nolūkiem, tai skaitā:

a) Mantisko interešu apdraudējuma un dzīvības un veselības apdraudējuma novēršana, noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanai un atklāšanai, sabiedrības drošības nodrošināšanai un citu būtisku leģitīmo interešu nodrošināšana, veicot videonovērošanu

Šī nolūka ietvaros mums ir nepieciešams veikt mūsu teritorijas, ēku, telpu un citu īpašumu videonovērošanu, izmantot personas datu apstrādātājus dažādu funkciju nodrošināšanai, nepieciešamības gadījumā,  sniegt informāciju izmeklēšanas iestādēm, tiesām un citām valsts iestādēm, izvērtējot nepieciešamību, sniegt informāciju arī trešajām personām (piemēram, telpu/teritorijas nomniekiem) to leģitīmo mērķu sasniegšanai (piemēram, noziedzīgu nodarījumu atklāšanai), kā arī izmantot normatīvajos aktos piešķirtās tiesības savu leģitīmo interešu nodrošināšanai.

Papildus informējam, ka mūsu teritorijā un telpās var tikt izvietotas arī citu nomnieku kā pārziņu interešu aizsardzībai videonovērošanas ierīces, šajā gadījumā par šādas videonovērošanas veikšanu atbild katrs nomnieks patstāvīgi.

Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešams apstrādāt vismaz šādus personas datus: personas izskats (attēls), personas atrašanas vieta un laiks, personas veiktās darbības video kameru uztveršanas zonā un citi dati atbilstoši nepieciešamībai;

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

b) Apmeklētāju uzskaite, mantisko interešu apdraudējuma, noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanai un atklāšanai, sabiedrības drošības nodrošināšanai un citu būtisku leģitīmo interešu nodrošināšana

Šī nolūka ietvaros mēs ievācam informāciju par Jūsu identitāti, kuru nepieciešams iekļaut apmeklētāju reģistrācijas žurnālā.

Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešami vismaz šādi personas dati: Jūsu vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums, automašīnas numurs (ja teritorijā tiek iebraukts ar automašīnu), personu apliecinoša dokumenta vizuāla pārbaude, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums un cita informācija, ierašanās laiks un teritorijas  vai telpas atstāšanas laiks.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

c) Caurlaižu režīma uzturēšana

Šī nolūka ietvaros mēs ievācam informāciju par Jūsu identitāti un nepieciešamību saņemt caurlaidi, kuru nepieciešams iekļaut caurlaides reģistrācijas žurnālā un izvietot uz caurlaides.

Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešami vismaz šādi personas dati: Jūsu vārds, uzvārds, personas kods (vai dzimšanas datums), personu apliecinoša dokumenta vizuāla pārbaude, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums un cita informācija, ierašanās laiks un teritorijas  vai telpas atstāšanas laiks.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

5. Kas varētu piekļūt Jūsu personas datiem?

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata Jūsu personas datu apstrādei.

Jūsu personas datiem, pēc nepieciešamības, varētu piekļūt:

 1. mūsu un citu uzņēmumu, kas ietilpst mūsu uzņēmumu grupā, darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei, piemēram, apsardzes darbinieki, drošības dienesta darbinieki, tiešie vadītāji;
 2. personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā apjomā, piemēram, apsardzes pakalpojumu sniedzēji, datu bāzes tehniskais uzturētājs;
 3. izmeklēšanas iestādes, drošības iestādes un citas valsts un pašvaldības iestādes tiesību aktos noteiktos gadījumos;
 4. atsevišķos gadījumos teritorijas un telpu nomnieki to leģitīmo mērķu sasniegšanai (piemēram, noziedzīgu nodarījumu atklāšanai).

6. Kādus sadarbības partnerus personas datu apstrādē jeb personas datu apstrādātājus mēs izvēlamies?

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu apstrādi, aizsardzību un nodošanu datu apstrādātājiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Mēs rūpīgi izvēlamies personas datu apstrādātājus un, veicot datu nodošanu, izvērtējam tās nepieciešamību un nododamo datu apjomu. Datu nodošana apstrādātājiem tiek veikta, ievērojot personas datu konfidencialitātes un drošas apstrādes prasības.

Uz doto brīdi mēs varam sadarboties ar šādām personas datu apstrādātāju kategorijām:

 1. ārpakalpojuma apsardzes pakalpojumu sniedzējs;
 2. IT infrastruktūras, datu bāzes tehniskais uzturētājs.

Personas datu apstrādātāji var laiku pa laikam mainīties, par ko mēs veiksim izmaiņas arī šajā dokumentā.

7. Vai Jūsu personas dati tiek sūtīti uz ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīm?

Mēs nenododam datus uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.

8. Cik ilgi mēs glabāsim Jūsu personas datus?

Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām.

Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, mēs ņemam vērā spēkā esošās normatīvo aktu prasības, līgumsaistību izpildes aspektus, Jūsu norādījumus (piem., piekrišanas gadījumā), kā arī mūsu leģitīmās intereses. Ja Jūsu personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, mēs tos dzēsīsim vai iznīcināsim.

Piemēram, videonovērošanas ierakstus mēs glabāsim līdz 3 (trīs) mēnešiem, lai nodrošinātu attiecīgu pierādījumu esamību pretenziju vai incidentu fiksēšanas gadījumā.

Apmeklētāju reģistrācijas žurnāli var tikt saglabāti līdz 12 mēnešiem.

Caurlaižu režīma nodrošināšanai – līdz brīdim kamēr caurlaide ir spēkā un/vai līdz 3 mēnešiem pēc caurlaides termiņa beigām, lai nodrošinātu vēlāk fiksētu notikumu izmeklēšanu.

9. Kādas ir Jūsu kā datu subjekta tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi?

Personas datu atjaunošana

Ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus Jūs esat mums snieguši, piemēram, izmaiņas saziņas adresē, telefona numura vai e-pasta maiņa, objekta īpašnieka maiņa, lūdzam Jūs sazināties ar mums un iesniegt mums aktuālos datus, lai mēs varētu sasniegt attiecīgos personas datu apstrādes nolūkus.

Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā. Tomēr Jums nav tiesību pieprasīt videoierakstu labošanu vai papildināšanu, jo tas būtu uzskatāms par informācijas viltošanu vai sagrozīšanu. Mēs paturam tiesības neizsniegt Jums personas datu kopiju, t.sk. videonovērošanas laikā iegūtos personas datus gadījumos, kad šāda izsniegšana skartu citus datu subjektus un nepastāvētu tehniskas iespējas izsniegt personas datu kopiju bez citu datu subjektu tiesību aizskāruma, kā arī gadījumā, ja kad šāda izsniegšana tās apjoma vai sarežģītības dēļ prasītu pārmērīgu laika, darbinieku vai finanšu resursu piesaisti.

Mēs cienām šīs Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc, Jūsu pieprasījuma saņemšanas gadījumā, mēs uz to atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (parasti ne vēlāk kā viena mēneša laikā, ja nav kāds īpašs pieprasījums, kas prasa ilgāku laiku, lai sagatavotu atbildi), un, ja būs iespējams tad attiecīgi labosim vai izdzēsīsim Jūsu personas datus.

Jūs varat iegūt informāciju par pie mums esošiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības, kādā no šiem veidiem:

 1. iesniedzot attiecīgu iesniegumu klātienē un identificējot sevi, uzrādot personu apliecinošu dokumentu mūsu birojā pēc adreses: Rūpnīcu iela 4, Olaine, Olaines nov., LV-2114, katru darba dienu no plkst. 10-16;
 2. iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to mums pa pastu uz šo adresi: Rūpnīcu iela 4, Olaine, Olaines nov., LV-2114.
 3. iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to uz mūsu e-pastu: dati@nordicplast.lv, parakstot  to ar drošu elektronisko parakstu.

Saņemot Jūsu iesniegumu mēs izvērtēsim tā saturu un Jūsu identificēšanas iespēju, un atkarībā no attiecīgas situācijas paturam iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai.

Piekrišanas atsaukšana

Ja Jūsu personas datu apstrāde pamatojas uz Jūsu doto piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt un mēs turpmāk Jūsu personas datus, kurus apstrādājām uz piekrišanas pamata, vairs attiecīgam nolūkam neapstrādāsim. Tomēr informējam, ka piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz līgumu, mūsu leģitīmām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai datu apstrādei.

Jūs varat arī iebilst Jūsu personas datu apstrādei, ja personas datu apstrāde ir balstīta uz leģitīmām interesēm.

10. Kur Jūs varat iesniegt sūdzību saistībā ar personas datu apstrādi saistītiem jautājumiem?

Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums.

Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka mēs neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumu un Jūs uzskatāt, ka mēs tomēr pārkāpjam Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Iesniegumu paraugus Datu valsts inspekcijai un citu saistītu informāciju Jūs varat atrast Datu valsts inspekcijas mājas lapā: (http://www.dvi.gov.lv/lv/datu-aizsardziba/privatpersonam/iesniegumu-paraugi/).

11. Kādēļ Jums ir jāsniedz mums savi personas dati?

Galvenokārt, mēs Jūsu informāciju ievācam, lai nodrošinātu drošību mūsu teritorijā un telpās, aizsargātu Jūsu vitāli svarīgas intereses, izpildītu mums saistošos juridiskos pienākumus un lai īstenotu savas leģitīmās intereses. Šajos gadījumos mums noteiktas informācijas iegūšana ir nepieciešama attiecīgu nolūku sasniegšanai, līdz ar to šādas informācijas nesniegšana var apdraudēt caurlaides izsniegšanu vai Jūsu iekļūšanu mūsu teritorijā vai telpās. Ja dati nebūs nepieciešami obligāti, bet to iesniegšana varētu palīdzēt uzlabot darba vidi vai Jūsu nodarbinātības apstākļus, mēs norādīsim, ka datu sniegšana ir brīvprātīga.

12. Kā mēs iegūstam Jūsu personas datus?

Jūsu personas datus mēs varam iegūt kādā no šiem veidiem:

 1. no Jums paša, iesniedzot mums datus par sevi;
 2. no trešajām personām, kuras iesniedz datus par Jums (piemēram, Jūsu darba devēja);
 3. attiecīgos gadījumos no citiem mūsu uzņēmumu grupas uzņēmumiem;
 4. no videonovērošanas ierakstiem un piekļuves kontroles sistēmām.

13. Vai Jūsu personas dati tiek izmantoti automatizētu lēmumu pieņemšanā?

Mēs Jūsu datus neizmantojam automatizēto lēmumu pieņemšanā.

SIA “NORDIC PLAST”

PERSONAS DATU APSTRĀDES PAZIŅOJUMS DATU SUBJEKTIEM

PERSONĀLA ATLASES DATU APSTRĀDES MĒRĶIEM

1. Informācija par pārzini

Mūsu nosaukums ir SIA “NORDIC PLAST”, reģistrācijas numurs: 40003495810, juridiskā adrese: Rūpnīcu iela 4, Olaine, Olaines novads, LV-2114.

Ar mums var sazināties pa tālruni: +371 67069812 vai rakstot uz šādu elektroniskā pasta adresi: np@nordicplast.lv .

2. Kontaktinformācija saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem

Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šo paziņojumu vai Jūsu personas datu apstrādi, tad Jūs varat ar mums sazināties, izmantojot iepriekšējā punktā (1.punktā) norādītos sakaru kanālus vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi: dati@nordicplast.lv

3. Mūsu veiktās personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums

Šajā paziņojumā ir aprakstīts kā mēs veicam savu vakanto amatu kandidātu (pretendentu) un citu personu, kuru dati var nonākt mūsu rīcībā saistībā ar personāla atlasi, personas datu apstrādi.

Šī paziņojuma mērķis ir sniegt iespēju personām, kas vēlas pretendēt uz mūsu un citu uzņēmumu, kas ietilpst mūsu uzņēmumu grupā, izsludinātajiem vakantajiem amatiem, kā arī tām personām, kuru datus mums ir nodevuši pretendenti (piemēram, atsauksmju devēju dati), iepazīties ar mūsu personas datu apstrādes noteikumiem.

Šī ir aktuālā paziņojuma redakcija. Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus un pēc nepieciešamības aktualizēt šo paziņojumu.

Šā paziņojuma mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par mūsu veiktām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem, tomēr lūdzam Jūs ņemt vērā, ka arī citos dokumentos (pieejami www.karjera.ecobaltia.lv mājas lapā) var būt sniegta papildus informācija par Jūsu personas datu apstrādi.

Mēs apzināmies, ka personas dati ir Jūsu vērtība un apstrādāsim tos ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību.

4. Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus un kāds ir personas datu apstrādes juridiskais pamats?

Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai atbilstoši iepriekš nodefinētiem leģitīmiem nolūkiem, tai skaitā:

a) Darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai

Šī nolūka ietvaros mēs ievācam CV (profesionālās dzīves gājuma apraksts) no pretendentiem, mēs sazināmies ar pretendentu un pretendentu norādītiem atsauksmju sniedzējiem, lai ievāktu atsauksmes, mēs varam meklēt papildu informāciju par pretendentu publiski pieejamos avotos, ar pretendenta piekrišanu saglabājam CV citiem konkursiem, kā arī lai spētu aizstāvēt savas intereses tiesvedībā, mēs saglabājam datus, lai atbildētu uz pretenzijām un ierosinātām lietām tiesās.

Šim nolūkam un iepriekš norādītiem apakšnolūkiem mums varētu būt nepieciešami vismaz šādi personas dati: pretendenta vārds, uzvārds, kontaktinformācija (e-pats, tālruņa nr.), pretendenta izglītība un iepriekšēja darba pieredze, personas, kuras var sniegt atsauksmes un to kontaktinformācija, atsauksmes par pretendentu, kā arī cita informācija, kas varētu būt būtiska attiecīga amata izpildei un atbilstošākā pretendenta noskaidrošanai.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

b) Darba līguma noslēgšanai

Šī nolūka ietvaros mēs ievācam informāciju, kuru nepieciešams iekļaut darba līgumā un tā pielikumos, veiksim Jūsu identifikāciju, pārbaudīsim Jūsu kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, noformēsim darba līgumu. Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešami vismaz šādi personas dati: darbinieka vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta, tālruņa numurs, darba attiecību sākuma datums, darba vieta, darbinieka izglītības dati, darbinieka kvalifikāciju dati, veicamo darba pienākumu apraksts, amats, darba kontaktinformācija, darba samaksas apmērs, norēķina konta numurs; nepieciešamības gadījumā, veselības dati.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

c) Drošības, mantisko interešu apdraudējuma novēršana un citu būtisku mūsu vai trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšana

Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams veikt mūsu teritorijas, ēku un citu īpašumu videonovērošanu, izmantot personas datu apstrādātājus dažādu funkciju nodrošināšanai, nepieciešamības gadījumā, apmainīties ar informāciju mūsu uzņēmumu grupas ietvaros, izmantot normatīvajos aktos piešķirtās tiesības savu leģitīmo interešu nodrošināšanai. Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešams apstrādāt vismaz šādus personas datus: video ierakstos esošos datus, piekļuves kontroles sistēmās fiksētie dati par telpu apmeklējumu u.c.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

5. Kas varētu piekļūt Jūsu personas datiem?

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata Jūsu personas datu apstrādei.

Jūsu personas datiem, pēc nepieciešamības, varētu piekļūt: mūsu un citu uzņēmumu, kas ietilpst mūsu uzņēmumu grupā, darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei, piemēram, grāmatveži, tiešie vadītāji, personāla nodaļas darbinieki; personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā apjomā, piemēram, grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji, auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti, datu bāzes tehniskais uzturētājs, citas personas, kuras ir saistītas ar pārziņa un citu uzņēmumu, kas ietilpst mūsu uzņēmumu grupā, personāla atlases procesu; valsts un pašvaldības iestādes tiesību aktos noteiktos gadījumos, piemēram, tiesībsargājošās iestādes, nodokļu pārvaldes.

6. Kādus sadarbības partnerus personas datu apstrādē jeb personas datu apstrādātājus mēs izvēlamies?

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu apstrādi, aizsardzību un nodošanu datu apstrādātājiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Mēs rūpīgi izvēlamies personas datu apstrādātājus un, veicot datu nodošanu, izvērtējam tās nepieciešamību un nododamo datu apjomu. Datu nodošana apstrādātājiem tiek veikta, ievērojot personas datu konfidencialitātes un drošas apstrādes prasības.

Šobrīd varam sadarboties ar šādām personas datu apstrādātāju kategorijām:

 1. ārpakalpojumu grāmatveži, personāla atlases kompānijas, auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti;
 2. IT infrastruktūras, datu bāzes īpašnieks/izstrādātājs/tehniskais uzturētājs, citas personas, kuras ir saistītas ar pārziņa un citu uzņēmumu, kas ietilpst mūsu uzņēmumu grupā, personāla atlases procesa nodrošināšanu.

Personas datu apstrādātāji var laiku pa laikam mainīties, par ko mēs veiksim izmaiņas arī šajā dokumentā.

7. Vai Jūsu personas dati tiek sūtīti uz ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīm?

Mēs nenododam datus uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.

8. Cik ilgi mēs glabāsim Jūsu personas datus?

Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām.

Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, mēs ņemam vērā spēkā esošās normatīvo aktu prasības, līgumsaistību izpildes aspektus, Jūsu norādījumus (piem., piekrišanas gadījumā), kā arī mūsu leģitīmās intereses. Ja Jūsu personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, mēs tos dzēsīsim vai iznīcināsim.

Piemēram, Jūsu uz konkrētu amata vakanci iesniegtos CV un tam pievienotos dokumentus mēs glabāsim līdz konkursa noslēgumam,  kā arī pēc tā vismaz 6 mēnešus, lai nodrošinātos pret iespējamām prasībām un tiesvedībām pret mums. Savukārt, ja Jūs būsiet iesnieguši CV un tam pievienotos dokumentus, neadresējot konkrētai amata vakancei vai devuši piekrišanu izmantot CV un tam pievienotos dokumentus arī vēlākām atlasēm, mēs Jūsu CV un tam pievienotos dokumentus glabāsim 1 gadu.  Jums vienmēr ir tiesības atsaukt savu piekrišanu šādu datu glabāšanai.

Ja ar Jums tiks noslēgts darba līgums, tad CV un tam pievienotie dokumenti, pēc nepieciešamības, var tikt pievienoti Jūsu darbinieka lietai un glabāti visu darba līguma spēkā esamības laiku.

9. Kādas ir Jūsu kā datu subjekta tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi?

Personas datu atjaunošana

Ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus Jūs esat mums snieguši, piemēram, izmaiņas saziņas adresē, telefona numura vai e-pasta maiņa, lūdzam Jūs sazināties ar mums un iesniegt mums aktuālos datus, lai mēs varētu sasniegt attiecīgos personas datu apstrādes nolūkus.

Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Mēs cienām šīs Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc, Jūsu pieprasījuma saņemšanas gadījumā, mēs uz to atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (parasti ne vēlāk kā viena mēneša laikā, ja nav kāds īpašs pieprasījums, kas prasa ilgāku laiku, lai sagatavotu atbildi), un, ja būs iespējams tad attiecīgi labosim vai izdzēsīsim Jūsu personas datus.

Jūs varat iegūt informāciju par pie mums esošiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības, kādā no šiem veidiem:

 1. iesniedzot attiecīgu iesniegumu klātienē un identificējot sevi mūsu birojā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (katru darba dienu no plkst. 10-16) pēc adreses: Rūpnīcu iela 4, Olaine, Olaines novads, LV-2114;
 2. iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to mums pa pastu uz šādu adresi: Rūpnīcu iela 4, Olaine, Olaines novads, LV-2114.
 3. iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to uz mūsu e-pastu: dati@nordicplast.lv, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu.

Saņemot Jūsu iesniegumu mēs izvērtēsim tā saturu un Jūsu identificēšanas iespēju, un atkarībā no attiecīgas situācijas paturam iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai.

Piekrišanas atsaukšana

Ja Jūsu personas datu apstrāde pamatojas uz Jūsu doto piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt un mēs turpmāk Jūsu personas datus, kurus apstrādājām uz piekrišanas pamata, vairs attiecīgam nolūkam neapstrādāsim. Tomēr informējam, ka piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz līgumu, mūsu leģitīmām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai datu apstrādei.

Jūs varat arī iebilst Jūsu personas datu apstrādei, ja personas datu apstrāde ir balstīta uz leģitīmām interesēm.

10. Kur Jūs varat iesniegt sūdzību saistībā ar personas datu apstrādi saistītiem jautājumiem?

Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums.

Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka mēs neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumu un Jūs uzskatāt, ka mēs tomēr pārkāpjam Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Iesniegumu paraugus Datu valsts inspekcijai un citu saistītu informāciju Jūs varat atrast Datu valsts inspekcijas mājas lapā (http://www.dvi.gov.lv/lv/datu-aizsardziba/privatpersonam/iesniegumu-paraugi/).

11. Kādēļ Jums ir jāsniedz mums savi personas dati?

Galvenokārt, mēs Jūsu informāciju ievācam, lai veiktu personāla atlases procesu, izpildītu mums saistošos juridiskos pienākumus un lai īstenotu savas leģitīmās intereses. Šajos gadījumos mums noteiktas informācijas iegūšana ir nepieciešama attiecīgu nolūku sasniegšanai, līdz ar to šādas informācijas nesniegšana var apdraudēt darba attiecību uzsākšanu. Ja dati nebūs nepieciešami obligāti, bet to iesniegšana varētu palīdzēt uzlabot darba vidi vai Jūsu nodarbinātības apstākļus, mēs norādīsim, ka datu sniegšana ir brīvprātīga.

12. Kā mēs iegūstam Jūsu personas datus?

Jūsu personas datus mēs varam iegūt kādā no šiem veidiem:

 1. no Jums paša, iesniedzot mums pieteikumu un CV dalībai konkursā uz vakanto amatu;
 2. no pretendenta, ja viņš ir norādījis Jūsu personas datus atsauksmju par viņu saņemšanai;
 3. no personāla atlases kompānijām;
 4. savstarpēja līguma slēgšanas procesā, iegūstot datus no Jums paša;
 5. no Jums, ja Jūs iesniegsiet mums kādus iesniegumus, e-pastus, zvanīsiet mums;
 6. no Jums, ja Jūs sniedzat informāciju par pretendentu;
 7. attiecīgos gadījumos no citiem mūsu uzņēmumu grupas uzņēmumiem;
 8. attiecīgos gadījumos, no videonovērošanas ierakstiem un piekļuves kontroles sistēmām.

13. Vai Jūsu personas dati tiek izmantoti automatizētu lēmumu pieņemšanā?

Mēs Jūsu datus neizmantojam automatizēto lēmumu pieņemšanā