Sociālā atbildība

"Nordic Plast" ilgtspējas stratēģija, kas balstīta uz principu saskatīt visā vērtību, integrē vides sociālo atbildību un korporatīvo pārvaldību uzņēmuma vērtību pamatā.

Sociālā atbildība

Sniedzot vērtību mūsu klientiem un apliecinot savas spējas ilgtermiņā.

Uz cilvēku vērsta kultūra. Mēs cienām cilvēktiesības un rūpes par plaukstošu vidi, kurā cilvēki var realizēt savu potenciālu, radot vērtību mūsu klientiem un ieinteresētajām pusēm, kas apliecina mūsu apņemšanos sasniegt ilgtermiņa panākumus. Uzņēmuma prioritāte ir arī droša darba vide ikvienam darbiniekam – aizsargāt un uzlabot darbinieku veselību un drošību.

Īstermiņa mērķi (2023-2024)

  • Līdz 2024. gadam biznesa stratēģiju plānošanā iesaistīt vismaz 100 uzņēmumu iekšējos līderus
  • Līdz 2024. gadam  vairāk nekā 50% darbiniekus iekļaut dažādās attīstības un izaugsmes apmācībās
  • No 2024. gada organizēt 12 ekskursijas Nordic Plast ražotnēs ar mērķi veicināt sabiedrības izpratni par aprites ekonomiku.

Vidēja termiņa mērķi (2025-2029)

  • Nelaimes gadījumu skaits uz 100 nodarbinātajiem <0,5 nelaimes gadījumi
  • Katru gadu organizēt vismaz 24 ekskursijas Nordic Plast ražotnēs ar mērķi veicināt sabiedrības izpratni par aprites ekonomiku.
  • Vairāk nekā 90% darbiniekus iekļaut dažādās attīstības un izaugsmes apmācībās

Ilgtermiņa mērķi (2030-2050)

  • Sasniegt mērķi “Nulle negadījumi” darbavietā
  • Aizsargāt cilvēkus un apkārtējo vidi, veicinot turpmāko labklājību
  • Pozitīvi ietekmēt sabiedrību, nodrošinot sociālo, ekonomisko un vides vērtību un tās ilgtspēju.